Interim verslag van de Raad van Bestuur HAL Holding N.V.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 27/08/2021 06:55
Eerste halfjaar: nettowinst € 599 miljoen (2020: € 89 miljoen). Nettovermogenswaarde stijgt met € 873 miljoen
De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de
eerste zes maanden van 2021 € 599 miljoen (€ 7,01 per
aandeel) in vergelijking met € 89 miljoen (€ 1,05 per
aandeel) over dezelfde periode vorig jaar, een toename
van € 510 miljoen. De toename van het resultaat is het
gevolg van hogere resultaten van GrandVision (effect
€ 212 miljoen) en de ondernemingen in het nietgenoteerde
segment (effect € 136 miljoen). De toename in
de waarde van de liquiditeitenportefeuille had een positief
effect op het resultaat van € 121 miljoen in vergelijking
met vorig jaar.
De verkoop van het belang in GrandVision vond plaats op
1 juli 2021 en zal in het tweede halfjaar worden
verantwoord.
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde
van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de
liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de nietbeursgenoteerde
ondernemingen is in het eerste halfjaar
2021 met € 873 miljoen gestegen. Deze stijging is met
name het gevolg van een hogere beurswaarde van
GrandVision en Boskalis. De daling van de beurswaarde
van Vopak had een negatief effect. Rekening houdend met
het contante deel van het dividend over 2020 (€ 200
miljoen), bedroeg de nettovermogenswaarde eind juni
2021 € 13.464 miljoen (€ 155,33 per aandeel) vergeleken
met € 12.791 miljoen per 31 december 2020 (€ 149,93 per
aandeel).
Per 20 augustus 2021 was de waarde van de belangen in
beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille met ongeveer € 25 miljoen
gedaald sinds 30 juni 2021 (€ 0,29 per aandeel).
De financiële informatie in dit persbericht is niet door de
externe accountant gecontroleerd of beoordeeld.
Optiek retail
p 31 juli 2019 maakte HAL bekend dat een
overeenkomst was getekend voor de verkoop van haar
76,72% belang in GrandVision aan EssilorLuxottica voor
€ 28 per aandeel. Deze prijs zou met 1,5% worden
verhoogd tot € 28,42 indien afronding van de transactie
niet zou plaatsvinden vóór 30 juli 2020. Op 1 juli 2021 is
de transactie afgerond tegen de overeengekomen prijs van
€ 28,42 per aandeel. De totale overnamesom voor het
belang van HAL bedraagt € 5,5 miljard (waarvan € 0,5
miljard in escrow wordt gehouden voor een maximale
periode van twee jaar) en resulteert in een netto boekwinst
van ongeveer € 3,5 miljard. Als onderdeel van de
transactie heeft HAL de Chileense optiekketen Rotter y
Kraus gekocht. Rotter y Kraus exploiteert 97 winkels en
heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer € 50 miljoen.
HAL heeft een belang in Optiek retail gehad sinds 1996.

De investering heeft netto € 7,5 miljard opgeleverd en een
jaarlijks rendement van 21%.
Beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
ind juni bedroeg de beurswaarde van de belangen in
beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen (Koninklijke
Vopak N.V., Koninklijke Boskalis Westminster N.V.,
Safilo Group S.p.A. en SBM Offshore N.V.) € 4,6 miljard
vergeleken met € 4,7 miljard eind 2020.
Het nettoresultaat van beursgenoteerde
minderheidsbelangen bedroeg € 99 miljoen (2020: € 28
miljoen). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van
hogere resultaten van Boskalis, Safilo en SBM Offshore.
Het resultaat over 2020 van Boskalis omvatte
buitengewone lasten van € 148 miljoen (aandeel HAL
€ 65 miljoen). De resultaten van Vopak waren lager. Dit
was voornamelijk het gevolg van afwaarderingen van € 70
miljoen (aandeel HAL € 34 miljoen) tegenover
buitengewone baten in 2020 van € 31 miljoen (aandeel
HAL € 15 miljoen).
Niet-genoteerde ondernemingen
e omzet van de niet-genoteerde ondernemingen
bedroeg over het eerste halfjaar € 2.335 miljoen (2020:
€ 1.476 miljoen), een stijging van 58,2%. Deze stijging is
voornamelijk het gevolg van de acquisitie van Van Wijnen
in augustus 2020. Exclusief het effect van acquisities,
desinvesteringen en wisselkoersveranderingen steeg de
omzet van de niet-genoteerde ondernemingen met 11,9%.
Deze stijging was voonamelijk het gevolg van hogere
omzetten van Timber and Building Supplies Holland en
Broadview Holding. De omzet over het tweede kwartaal
2020 van een aantal dochterondernemingen zoals
Broadview Holding, Atlas Professionals, Koninklijke
Ahrend en Sports Timing Holding werd significant
beïnvloed door de gevolgen van de COVID-19 pandemie.
In 2021 is de omzet van deze ondernemingen
aanmerkelijk verbeterd. De verdere ontwikkeling van de
COVID-19 pandemie en het effect daarvan op de
resultaten van de ondernemingen blijft echter moeilijk te
voorspellen.
Het bedrijfsresultaat van de niet-genoteerde
ondernemingen (winst vóór rentelasten, bijzondere en
incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving
immateriële vaste activa maar inclusief afschrijving van
software) bedroeg over het eerste halfjaar € 216 miljoen
(2020: € 80 miljoen), een stijging van € 136 miljoen.
Exclusief het effect van acquisities, desinvesteringen en
wisselkoersveranderingen bedroeg de stijging € 91
miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere resultaten
van Timber and Building Supplies Holland en Broadview
Holding.
Liquiditeitenportefeuille en nettoschuld
e corporate liquiditeitenportefeuille bedroeg eind juni
2021 € 837 miljoen (31 december 2020 € 869 miljoen).
Op 30 juni 2021 bestond de corporate liquiditeitenportefeuille voor 78% uit kortetermijndeposito’s
en vastrentende waarden ten bedrage
van € 657 miljoen (31 december 2020: € 748 miljoen) en
voor 22% uit aandelen ten bedrage van € 180 miljoen (31
december 2020: € 121 miljoen). In juli 2021 nam de
liquiditeitenportfeuille met € 5 milard toe als gevolg van
de verkoop van het belang van HAL in GrandVision (dit
is exclusief een bedrag van € 0,5 miljard dat in escrow
wordt gehouden). Deze opbrengst is geinvesteerd in
investment-grade obligaties en bankdeposito's met een
gemiddelde resterende looptijd van minder dan twee jaar.
Op de corporate liquiditeitenportefeuille werd over het
eerste halfjaar van 2021 een rendement behaald van 7,1%
vergeleken met een negatief rendement van 4,9% over
dezelfde periode vorig jaar. De geconsolideerde netto
liquide middelen (exclusief de nettoschuld van
Koninklijke Vopak, Safilo Group en GrandVision)
volgens de pro forma geconsolideerde balans per 30 juni
2021 (gedefinieerd als bankschuld verminderd met liquide
middelen en deposito’s en effecten) bedroeg € 487 miljoen
(31 december 2020: netto liquide middelen van € 513
miljoen).
Acquisities en desinvesteringen niet-genoteerde
ondernemingen en onroerend goed
p 4 januari 2021 voltooide HAL de acquisitie van 60%
van de aandelen in GreenV B.V. (‘Stolze’) en 24% van de
aandelen in PD Greenhouse Beheer B.V. (‘Prins Group’).
Stolze is mondiaal actief op het gebied van technische
installaties in tuinbouwkassen. De omzet over 2020
bedroeg € 100 miljoen en het bedrijf telt circa 120
werknemers. Prins Group is wereldwijd actief in de bouw
en productie van kassen en integrale
kassenbouwprojecten. De omzet over 2020 bedroeg € 50
miljoen en het bedrijf telt circa 45 werknemers.
Op 12 februari 2021 heeft HAL gezamenlijk met het
management, de acquisitie afgerond van 100% van de
aandelen in BVG International B.V. (‘Top Employers
Institute’). Top Employers Institute is wereldwijd actief in
het certificeren en benchmarken van human resource
beleid. De omzet over 2020 bedroeg € 24 miljoen en het
bedrijf telt circa 125 werknemers.
Op 15 juni 2021 heeft HAL een overeenkomst getekend
voor de verkoop van het Ethos appartementencomplex in
Kent, een voorstad van Seattle. De verkoop bestaat uit
twee onderdelen. De verkoop van het eerste onderdeel
(288 appartementen) is in augustus 2021 afgerond. De
verkoop van het tweede onderdeel bestaande uit 204
appartementen, die nog gedeeltelijk in aanbouw zijn,
wordt voor eind december 2022 afgerond. De totale
boekwinst voor belastingen is ongeveer US$ 30 miljoen
waarvan US$ 20 miljoen in 2021 wordt verantwoord.
Op 29 juni 2021 heeft HAL een overeenkomst getekend
voor de acquisitie van 64% van de aandelen in CaseGi
Holding GmbH (‘Pro Gamers Group’) op basis van een
totale ondernemingswaarde van € 820 miljoen (vóór aftrek van netto-schuld). De onderneming is actief in
meerdere landen in de online verkoop en distributie van
computer gaming apparatuur en accessoires, zowel van
eigen merken als merken van derden. Pro Gamers Group
heeft web shops in onder andere Duitsland, Finland,
Groot-Brittannië en Australië. De omzet over het boekjaar
eindigend op 30 april 2021 bedroeg € 627 miljoen. De
onderneming is gevestigd in Berlijn en heeft circa 700
werknemers. De afronding van de transactie is nog
onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden voor
transacties van deze aard, inclusief goedkeuring door de
relevante mededingingsautoriteiten.
Risico’s
n het jaarverslag 2020 heeft de Vennootschap een
beschrijving opgenomen van risico’s die verbonden zijn
met de strategie en het op basis hiervan door de
onderneming gevoerde beleid zoals, maar niet beperkt tot:
marktwaarderisico, renterisico, valutarisico, kredietrisico,
liquiditeitsrisico, concentratierisico, acquisitierisico,
risico’s met betrekking tot financiële rapportage en
overige risico’s. De beschrijvingen van deze risico’s
worden geacht in dit verslag bij referentie te zijn
opgenomen. Wij verwachten dat deze risicofactoren van
toepassing blijven voor het tweede halfjaar 2021. Echter,
als gevolg van de verkoop van het belang in GrandVision
in juli 2021 en de daarmee samenhangende toename van
de corporate liquiditeitenportefeuille, is het
liquiditeitsrisico significant gedaald sinds 30 juni 2021.
Ook het concentratierisico met betrekking tot de
optiekretailactiviteiten bestaat niet meer. Daarentegen, als
gevolg van de toegenomen omvang van de corporate
liquiditeitenportefeuille, is het renterisico en het
kredietrisico toegenomen. Deze risco’s worden beheerst
door een resterende looptijd voor het vastrentende deel
van de liquiditetenportefeuille aan te houden van minder
dan twee jaar en te investeren in portefeuilles met een
gemiddelde S&P rating van tenminste A.
Tevens verwijzen wij naar de verklaring op pagina 41 van
het bericht in de Engelse taal.
e Raad van Commissarissen is voornemens de heren
M.F. Groot, A.A. van 't Hof en J.N. van Wiechen een
eenmalige toekenning van respectievelijk 25.000, 20.000
en 20.000 aandelen HAL Trust te doen. Deze aandelen
kunnen gedurende een periode van tien jaar niet
vervreemd worden.

Vooruitzichten
et nettoresultaat over 2021 zal significant hoger zijn
dan het resultaat over 2020 als gevolg van de boekwinst
op de verkoop van het belang in GrandVision van
ongeveer € 3,5 miljard.
De Raad van Bestuur van HAL Holding N.V.
26 augustus 2021
Financiële agenda
Tussentijdse verklaring 24 november 2021
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde 27 januari 2022
Publicatie jaarresultaten 2021 30 maart 2022
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring 18 mei 2022

ga verder op
https://www.halholding.com/press-releasesBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL