a.s.r. realiseert sterk resultaat in eerste helft 2021

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 25/08/2021 07:09
Bestuursvoorzitter Jos Baeten:
'De prestaties die a.s.r. in de eerste helft van dit jaar heeft gerealiseerd maken m? trots. De financiële resultaten z?n over de hele linie sterk, onze kapitaalpositie is robuust en onze klanten bl?ven onverminderd positief over onze dienstverlening. Onze strategie bl?ft gericht op duurzame lange term?n waardecreatie voor alle stakeholders.
We z?n verheugd dat Sustainalytics a.s.r. recentel?k een ESG Risk Rating van 10.0 toekende waarmee we op dit moment de meest duurzame verzekeraar wereldw?d z?n. Daarnaast scoort a.s.r. met deze beoordeling binnen de top 1% meest duurzame ondernemingen ter wereld. Deze resultaten kunnen w? alleen behalen door de inzet van betrokken medewerkers, die a.s.r. in het jaarl?kse onderzoek van Effectory verkozen hebben tot de beste werkgever
van Nederland.
In een periode waarin COVID-19 op veel gebieden onzekerheid geeft slagen we er in om onze stakeholders zekerheid en stabiliteit te bieden. Dat doet a.s.r. op verschillende manieren. B?voorbeeld voor klanten die deze zomer getroffen
z?n door storm- en waterschade. B? de recente overstromingen in Limburg hebben veel mensen aanzienl?ke schade opgelopen aan onder meer huizen en de inboedel. Onze experts en schadebehandelaars stonden direct paraat en waren vanaf het begin ter plaatse om klanten en intermediairs van informatie te voorzien zodat getroffen inwoners snel wisten waar ze aan toe waren en waar mogel?k ook direct geholpen werden met schadeherstel. Het hielp hierb? dat a.s.r. in 2019 de eerste verzekeraar was met dekking voor overstroming van secundaire waterkeringen. Niettemin,
het laat onverlet dat de overstromingen in Limburg tot veel overlast en zorgen hebben geleid voor de mensen die
hierdoor getroffen z?n. De schadelast van de overstromingen in juli schatten we op dit moment tussen € 20 miljoen en € 30 miljoen en dit zal in het resultaat van de tweede helft van dit jaar worden opgenomen.
Als marktleider op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft de ontwikkeling in het risico op burn-out onze aandacht. Veel mensen, zowel in loondienst als zzp-ers of ondernemers, gaan gebukt onder een te hoge
werkdruk. Hierdoor zien we het psychisch verzuim verder toenemen. a.s.r. is een campagne gestart om mensen bewust te maken van het risico op een burn-out en het vroegt?dig herkennen van de signalen die hierop kunnen duiden. Als de signalen t?dig worden herkend kunnen we uitval door stress en burn-out beter voorkomen. Het belang
van preventie zien we ook terug in onze financiele resultaten.
Alle segmenten hebben b?gedragen aan de forse st?ging van het operationeel resultaat. Het effect van COVID-19 op het operationeel resultaat was per saldo gunstig, met name door een lagere schadelast in P&C. Het effect was in
eerste zes maanden van dit jaar minder negatief voor Inkomen en voor het Leven-segment dan in de vergel?kbare periode van vorig jaar. De beleggingsresultaten verbeterden en door de maatregelen van de overheid zien we nog
geen noemenswaardige toename in het aantal faillissementen onder onze klanten of in de beleggingsportefeuille.
De commerciële resultaten over het afgelopen halfjaar z?n ook goed. In het Schade-segment was de organische groei van de bruto geschreven premies ruim 5%, waarmee we onze doelstelling overtreffen. In het Leven-bedr?f realiseerden we goede omzetgroei in het WerknemersPensioen, onze DC regeling. B? Vitality hebben we een forse
groei doorgemaakt en z?n er inmiddels meer dan 65 duizend deelnemers. Verder z?n b? Vermogensbeheer, met name door het Hypotheekfonds, de fee-inkomsten gestegen. En tot slot liet ook het segment Distributie en Services een
groei in de omzet zien, voornamel?k geholpen door kleine overnames.
Onderdeel van onze strategie is om zowel autonoom als door gerichte acquisities te groeien. In het tweede kwartaal is de aankoop van Brand New Day Premiepensioeninstelling afgerond en hebben we ons distributiebedr?f verder
uitgebreid. We bl?ven een actieve rol spelen in de consolidatie in de Nederlands verzekeringssector en k?ken voortdurend naar passende acquisities Hoewel er nog onzekerheid heerst over het verdere verloop van de COVID-19-crisis en de mogel?ke impact hiervan
op de economie en onze klanten op de langere term?n z?n we niettemin, op basis van de ontwikkelingen tot nu toe, positief over de vooruitzichten voor a.s.r. in de tweede helft van dit jaar. Behoudens onvoorziene ontwikkelingen
verwachten w? dat het operationeel resultaat voor 2021, inclusief de incidentele impact van COVID-19, een belangr?ke
st?ging zal laten zien ten opzichte van het voorgaande jaar.

Tot slot wil ik onze aandeelhouders, klanten, intermediairs en medewerkers bedanken voor hun voortdurende steun en
het vertrouwen in a.s.r.'


• Operationeel resultaat stijgt met 20,2% naar € 536 miljoen (H1 2020: € 446 miljoen).
• Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 17,8%, ruim boven de doelstelling van 12-14%.
• Solvency II (standaard formule) per 30 juni 2021 bedraagt 197% (31 december 2020: 199%).
• Organische kapitaalcreatie bedraagt € 372 miljoen (H1 2020: € 298 miljoen).

Sterke financiële prestaties in alle segmenten
• Operationeel resultaat st?gt met 20,2% naar € 536 miljoen (H1 2020: € 446 miljoen), gedreven door een
onderliggende verbetering in de business en lagere schadelast b? Schade. Schadelast van de overstromingen
in juli valt in tweede helft van het jaar.
• Combined ratio1
verbetert naar 90,2% (H1 2020: 92,9%). Exclusief impact COVID-19: 94,1% (H1 2020: 94,5%).
• Operationeel resultaat van segment Schade st?gt met € 55 miljoen naar € 179 miljoen (H1 2020: € 124 miljoen),
voornamel?k door lagere schadelast b? Inkomen.
• Operationeel resultaat van het segment Leven st?gt met € 18 miljoen naar € 379 miljoen (H1 2020: € 361 miljoen),
voornamel?k door een hogere investment margin.
• Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 17,8%, ruim boven de doelstelling van ’12-14%’.
• Netto IFRS resultaat bedraagt € 454 miljoen (H1 2020: € 233 miljoen). De st?ging is een gevolg van het hogere
operationeel resultaat, de hogere indirecte beleggingsopbrengsten en minder negatief resultaat van incidentele
posten.
• Interim dividend st?gt naar € 0,82 per aandeel (H1 2020: € 0,76), in l?n met het dividendbeleid gel?k aan 40% van
het reguliere dividend over 2020.
Robuuste solvabiliteit en sterke organische kapitaalcreatie
• Solvency II (standaard formule) bedraagt 197% (31 december 2020: 199%). Dit is na aftrek van het interim dividend
(€ 111 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 75 miljoen) in H1 2021.
• Organische kapitaalcreatie st?gt met € 74 miljoen naar € 372 miljoen (H1 2020: € 298 miljoen). De st?ging
weerspiegelt voornamel?k de sterke performance van de business-segmenten.
• Unrestricted Tier 1 vermogen bedraagt € 6,1 miljard, gel?k aan 74% van het aanwezige kapitaal, met ruime
capaciteit voor additioneel hybride kapitaal.
Hoge klanttevredenheid, solide commerciële resultaten en betrokken medewerkers
• Hoge klanttevredenheid; Net Promoter Score bl?ft met 48 ruim boven de middellange term?n doelstelling van >44.
• Waardering van medewerkers bl?kt uit verkiezing tot ‘beste werkgever van Nederland’ (onderzoek Effectory in 2021).
• De organische groei van Inkomen en P&C samen is 5,2%, boven de doelstelling van 3-5%. Bruto geschreven premies in Ziektekosten stegen met 43%.
• De bruto geschreven premies van het WerknemersPensioen (DC) st?gen met 31% naar € 342 miljoen.
• Hypotheekproductie st?gt met € 0,3 miljard naar € 2,6 miljard.
• Beheerd vermogen voor derden st?gt naar € 25,8 miljard (31 december 2020: € 24,3 miljard), voornamel?k door de groei van het ASR Hypotheekfonds.
Publicatie van de financiële resultaten op 25 augustus 2021 om 7:00 uur. Conference call voor financiële marktpart?en (Engelstalig) om 10:30 uur. K?k voor meer informatie op www.asrnederland.nl.

1 Het operationeel resultaat wordt berekend door de winst vóór belastingen van voortgezette activiteiten die worden gerapporteerd in
overeenstemming met IFRS, aan te passen voor w?zigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving voor het volgende: i) gerelateerd aan
beleggingen: beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde winsten en verliezen, b?zondere waardeverminderingen
en ongerealiseerdewaardemutaties) op financiële instrumenten voor eigen rekening, na aftrek van toepassel?ke shadow accounting en na aftrek
van aanvullende voorzieningen voor gerealiseerde winsten en verliezen op financiële activa die de verzekeringsverplichtingen dekken (‘vergoeding
van gerealiseerde meerwaarden’); ii) incidentele items: 1. model-en methodologische veranderingen met wezenl?ke impact; 2. resultaten van
niet-kernactiviteiten; en 3. andere eenmalige posten, die niet direct verband houden met de kernactiviteiten en/of lopende zaken van de Groep,
reorganisatiekosten, regelgevingskosten die geen verband houden met de bedr?fsactiviteiten, w?zigingen in de eigenpensioenregeling en kosten met
betrekking tot fusies en overnames en start-ups.
2 Het operationeel rendement op eigen vermogen wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride
vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het jaarl?kse gemiddelde eigen vermogen toew?sbaar aan aandeelhouders na aftrek
van de reserve voor ongerealiseerde winsten en verliezen en het eigen vermogen voor vastgoedontwikkeling (bedr?fsactiviteiten in ‘run-off’). Het
c?fer voor H1 2020 is herzien voor aftrekbaarheid voor belasting van rente op het zgn. 'restricted Tier 1 capital'.
3 Solvency II ratio is exclusief financiële instellingen niet z?nde verzekeraars.
4 Het operationeel resultaat per aandeel wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en
belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen.

zie & lees verder op
file:///C:/Users/Pappa/Downloads/20210825-Persbericht-asr-realiseert-sterk-resultaat-in-eerste-helft-2021.pdf

tijd 11.35
ASR laat zich van de goede kant zien met de cijfers EUR 39,52 +1,68 vol. 574.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL