No 5 Valt de Hoge Raad weer door de Mand met zijn uitspraak ? Ja!

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

18/06/2024 15:52
Project ontwikkelaar koopt op 9 maart 2017 het Pand op Nieuwland 6 te H.
Alles wordt in een sneltrein vaart al toegezegd. zie hier onder op 8 aug. 2017

De Hoge Raad gaat in de herzieningszaak hierop onze Lezer beoordelen:
Het RUD schrijft op 8 aug. 2017
aan de Architect TPAHG 1621 DE te H.BNA zaak no RUD 17.219231
Betreft ontvangstbevestiging melding Activiteitenbesluit milieubeheer m.b.t. de oprichting van een bakkerij.

Geachte mevrouw
Op 8 juni 2017 is door U eenmelding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) gedaan voor hetoprichten van het bedrijf Pide P., geleden aan Nieuwland 6 in H.. Op het meldingsformulier is aangegeven dat Pide P. een bakkerij betreft. De melding hebben wij geregisteerd onder zaakno. RUD 17.219231

Activiteitenbesluit
Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteiten regeling milieubeheer(hierna Activiteitenregeling). Een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is niet nodig.

Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen drie typen bedrijven. Uit de melding blijkt dat het bedrijf een type B bedrijf is. Met deze brief bevestigen wij de ontvangst van Uw melding.

Voor type B bedrijven is het voldoende om bij de oprichting wijziging, wijziging of uitbreiding van het bedrijf dit bij het bevoegd gezag te melden(art. 1.10 Activiteitenbesluit). De voor het bedrijf relevante artikelen uit het Activiteitenbesluit en de regeling zijn van toepassing.

Volledigheid melding
Op 26 juli 2017 heeft de heer ..... telefonisch contact met U opgenomen. Hij heeft u aangegeven dat de bijgevoegde plattegrond niet tot in detail is uitgewerkt. Voorts heeft hij u gevraagd of er afstemming met de Gemeente H. is geweest over de voorgenomen verhuizing van de bakkerij Nieuwland 18 naar Nieuwland 6. Ook heeft hij u de voorschriften genoemd die gelden voor het bereiden van voedsel in bakkerijovens

U heeft het navolgende verklaard, zakelijk weergeven:

"ik behartig in deze de belangen van de ondernemer. Op dit moment is het niet duidelijk hoe de bakkerij ingedeeld gaat worden. Een meer gespecificeerde plattegrondtekening kan daarom NIET worden verstrekt. De Gemeente H. ia "akkoord" met de verhuizing. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd en volgens mij ook al verleend voor het onderdeel bouwen

Ten aanzien van de voorgehouden voorschriften voor de afvoer van "bakdampen ( 2 meter hoger dan een gebouw binnen een straal van 25 meter is gelegen of via een doelmatige ontgeuringsinstallatie met "voldoende capaciteit") ga ik er vanuit dat de Gemeente H. zal meewerken om tot een juiste oplossing te komen. Het lozen van afval water via een vetafscheider acht ik, gelet op de kleinschaligheid van de lozing en de geringe hoeveelheid vet die het afvalwater zal bevatten, niet noodzakelijk. Ik zal een en ander bespreken met de inrichtinghouder en zo nodig een verzoek tot maatwerk doen".

Gelet op uw toelichting voldoet de melding an de indieningsvereisten uit afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit.

Publicatie
De ontvangst van deze melding wordt op grond van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet milieubeheer gepubliceerd in het Gemeentelijk huis aan huiskrant.*

*Deze melding is nimmer gepubliceerd!


Samenloop met omgevingsvergunning.
De melding Activiteitenbesluit heeft samenloop met de aanvraag om een omgevingsvergunning d.d. 15 mei 2017 voor het onderdeel bouwen. De melding moet op grond van art. 8.41 a van de Wet milieubeheer gelijktijdig ingediend worden met de aanvraag om een omgevingsvergunning. U heeft aan deze verplichting voldaan. Hiervan hebben wij de Gemeente H. op de hoogte gebracht.

Overige
Wij wijzen U erop dat voor het plaatsen van een afvoerpijp od een ontgeuringsinstallatie een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen nodig is. Het is raadzaam om voorafgaand aan de plaatsing in overleg te treden met onze dienst.

Er is aan u doorgegeven dat bij maatwerkvoorschrift het lozen zonder een vetafscheider en slib vangput kan worden toestaan. De inrichtinghouder dient daartoe een verzoek te doen. In dit verzoek dient aannemelijk te worden gemaakt, dat door het lage vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen ontstaan voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Een dergelijk verzoek kan schriftelijk gedaan worden via postbus@rudnhn.nl

Het bedrijf is opgenomen in ons reguliere werkprogramma en zal regelmatig gecontroleerd worden op de naleving van de milieu - en regelgeving.**

** na de installatie van de ontgeuringsinstallatie, is daar niets van gekomen.

Hoogachtend
Het college van B & W van de Gemeente H.

Het ontbrak aan
- Toets horeca, verkeerstoets, Akoestisch rapport, geur rapport bij volledig draaiende installatie op volle capaciteit en dichte ramen en deuren, inspraak avonden en toelichtingen waarom de overlast bezorgende Pide P. door mocht gaan van Nieuwland 18 naar Nieuwland 6, maakte de Gemeente H. niet uit. Wij willen geld en de Projectontwikkelaar zou drie Panden opknappen en daaruit komt weer WOZ binnen. En steeds waren er wijzigingen in verzoeken t.w. overschrijding van de 10% max vloeroppervlakte van het pand voor Horeca.
Zo is de Lezer in de vernieling gedraaid, het lijkt de TOESLAG AFFAIRE wel, maar als het om mensen gaat, kijken veel instanties naar iets anders. Wat stellen mensen nog voor in de "ogen" van de Leiders en Justitie?? De Nieuwe Status houders, wordt gefinancierd door P.P, die op Nieuwland 6 moest stoppen op LAST van het OM i.v.m de Activiteiten elders in de Gemeente H. en te Z. i.v.m. andere zaken "witwassen"? !De Politie wilde en maakte hier een PV van op, dit mag & kan niet.zei9 de Agente! MAAR haar PV mocht NIET uitgewerkt worden, i.v.m. te gevoelige negatieve info voor de Gemeente H. Ook alle vergunningen voor Horeca op Nieuwland 6 zijn ingetrokken en zelfs op Zondag mag de Horeca niet open. Maar instromers mogen veel meer dan Nederlanders. Ook lezer moet haar mond houden, die moest niet zeuren had de advocaat van de tegenpartij (Lees Projectontwikkelaar) gezegd in de 1ste zitting bij de Raad v. State. DAT BLEEK een leugen te zijn, want de OD vertegenwoordig van NHN Louise W., had helemaal niet pas met die Advocaat V. gesproken! DUS meineed!!
Ach, veel zaken worden door de volgende "rechter afgedekt"! Want verschillende rechter zeiden dat ook, "er hebben al zoveel Rechter naar gekeken, wat moet ik dan nog"! Dat zei de Rechter V. in de eerste zitting ook nog bij de Raad v. State. MAAR waarom ga je naar de Raad v. State???????? Omdat sommige Rechter een dwaling hebben gemaakt en dat kun je dan bij de Raad v. State weer recht laat zetten.
Twee dikke dossiers zijn niet in de eerste zitting bij de Raad v. State meegegaan, de Heer K. van de Raad v. State zei tegen ons, het rapport van de deskundige zit er NU wel in. Over dat rapport dat het OM uit Haarlem zou sturen zei dhr K. niets. Dat hebben wij alsnog aangeleverd, dat woog 533 gram en eventueel moesten de vergunningen ingetrokken worden schreef de Bezwaar Commissie van de Gemeente H.. Dat is buiten de 1 ste zitting bij de Raad v. State gehouden en ook in de Herziening van 26/2/24.

Maar dat blijkt DUS niet meer in Nederland te werken!

Tweede punt.

Email d.d. 22 jun. 02020 om 10.36.46 uur
Aan Mevr. Ch. C. van de Gemeente H. Teammanager VBT
Wij waren op 4 juli 2019 monddood gemaakt (en nog steeds) en mochten alleen contact hebben met deze Mevrouw en NIEMAND anders van de Gemeente H.

Diversen Wob verzoeken aan deze mevr Ch. C.
leverde dit schrijven op
Geachte Mevr. Ch. C.
Graag verneem ik van U nogmaals de motieven van TERUGKEER van Pide P. naar het Nieuwland 18 te H.
Twee maal weigerde de Gemeente H. het motief*, en de stemming verhoudingen over het besluit, inzake deze terugkeer Pide P. door de Raad.

Pide P. en de Pizzabakkerij* waren in het verleden gevestigd op de Corantijn 25 F te Z.

NU begrijp ik waarom de Gemeente H. dat weigerde.
Onlangs is op de Corantijn 25 F een inval gedaan en een illegale hennepkwekerij ontmaskerd en verzegeld werd.

De Gemeente Hoon verzweeg het motief van terugkeer Pide P. naar het Nieuwland 18 en ik begrijp ‘t nu!

*De Pizzabakkerij op De Corantijn 25 F
d.d. 12 mei 2018

Deze raad kregen wij vanuit ons netwerk van een Inspecteur van een RUD elders in Nederland. Hij schaamde zich, dat het RUD te H. dit toe liet en het handhaven ca. 15 jaar te Z. aan de laars lapte. Dat Pide P. uit de binnenstad door overlast van stank, geluid en verkeer op het "smalle" eenrichtingsverkeer Nieuwland en al die overlast veroorzaken wegging was terecht, maar hoe kunnen zij (P.P) dan weer laten terugkeren naar de Binnenstad op de oude plaats Nieuwland 18??
Dus vraag, wat hierboven staat, het College van B & W en de Raad vragen naar hun Motief en de stem verhouding en in de RAAD voor terugkeer!

Nimmer wilde de Gemeente H. hierop antwoorden en daarom is er een ingebrekestelling geweest, maar betalen wilde de Gemeente H. tot op heden niet en antwoorden ook niet op het Wob/Woo verzoek!
Zo gaat de Gemeente H. om met de Belangen van haar inwoners.

En haast al 5 jaar monddood.

deze zaak diende 26/2/24
En wij wachten met "gepast wantrouwen de uitslag af! Misschien 10% kans??
Werkt het zo in Nederland bij Justitie?
Wijlen v. Agt zei, de drie jaar op Justitie vond het het mooiste van zijn loopbaan, want toen werkte Justitie nog goed!

Vertrouwen hebben wij in dit Land Nederland totaal niet meer!


In Nederland moet je altijd blijven vechten voor je Recht, maar de Crimineel laten ze HEEL!?

U kunt altijd een HERZIENING bij de RAAD v. STATE aanvragen. MAAR vraag ook altijd UW dossiers op bij de Rechtbank & OM 's .
DAT willen de Rechtbanken & het OM NIET!
MAAR U HEEFT DAAR RECHT OP!

Dossier KENNIS bij veel Rechters.
Die is er nauwelijks, in de eerste zitting van de Raad van State was die er nauwelijks bij rechter V., hij kende het dossier van de deskundige niet, want hij vroeg aan de vertegenwoordiger van mevr. V. die in Hoorn woont, hij U het zojuist bij de Balie afgegeven!? en het andere dossier van 533 gram aan twee kanten gekopieerd, bleek vanuit Harlem (OM) niet te zijn opgestuurd.
Nu vroeg de voorzitter M, mag ik vanuit die twee aanvulling van U even inzien!
Dat deed de vertegenwoordiger van Mevr. V. en toen zei de voorzitter, maar deze mail komt NIET van U! Ach, mijnheer de Voorzitter, de Gemeente H. had de mails van Mevr. V. en die van mij geblokkeerd, ik kreeg die gericht aan Mevr. Ch. C van de Gemeente H. terug en toen heb ik de mails via mijn zakelijke mail verstuurd. Ook de mail waarin wij de Gemeente H., voor de DERDE MAAL verwittigden, welke Motieven waren er om kort na het vertrek van Pide P. maar het Industrie terrein te ZW. , weer terug te laten keren naar het oude adres op Nieuwland 18, waar veel overlast en ellende voor de bewoners was, en hoe luien de stemadviezen van de Raad en de verhoudingen!?
De Voorzitter vrioeg toen wanneer was dat U antwoord kreeg? Was dat voor de zitting bij de Rechter V. of ...? Dat weet ik niet meer, maar de Gemeente H. is tot op heden het antwoord schuldig gebleven.

Toen raakte de Voorzitter geïrriteerd, dat merkte de Vertegenwoordiger van Mevr. V wel. De gehele duur was circa 25 minuten, want 10.05 uur begonnen we pas, terwijl 10.00 uur de afspraak. was en ca. 10.23 uur werden we er weer uitgestuurd, want de deskundige moest op verzoek van de Voorzitter de vertegenwoordiger van Mevr. V., helpen de drie stapeltjes/dossiers bewijsmateriaal helpen in diens tas te stoppen. DIT kwam zeer vernederend over bij de vertegenwoordiger van Mevr. V.. DEMONISEREND en niet anders, laten merken, IK BEN HIER, DIE HET VOOR HET VERTELLEN HEEFT!

d.d. 2/3/24
FOUTEN toegeven door OM & Raad v. State zal niet gebeuren.
Dat hoorden wij zojuist uit de Radio, in de VS heeft een ter dood veroordeelde, een directe vrijlating gekregen. Zat ca. 30 jaar lang in de Gevangenis. NU PAS wilde Justitie aldaar toegeven dat deze persoon NIET de juiste was op de foto, die zoek was geraakt.
In onze eerste zaak zijn door rechter V. in de zitting bij de RAAD v. State het dossier van 533 gram, aan twee kanten gekopieerd niet meegenomen. Dat dossier hebben wij nagezonden aan Mevr. R. van de Raad v. State. Dus vertelden wij dat aan de Voorzitter in de zitting op 26/2/24 tussen 10.06 en 10.23 uur, maar wij spraken tegen iemand die dat NIET wilden horen. De Voorzitter bestede nauwelijks attentie aan deze woorden. Dus zal het rapport van de deskundige, waarvan dhr K. van de Raad v. State telefonisch, na de eerste Zitting onder Rechter V., aan ons vertelde: " NU ZIT HET RAPPORT WEL IN HET DOSSIER"!
Wie wil er fouten - leugens - Valsheid in geschriften (Lees) OM te Alkmaar toegeven!? Niet in Nederland en in de VS. Je zal maar 30 jaar in de POET zitten.
Vernederen, daar zij ze goed in en Handhaven, want die Horeca annex Bakkerij, heeft GEEN VLUCHT UITGANG en de Projectontwikkelaar zei van wel en die werd door verschillende RECHTERS geloofd. TERWIJL de deskundige foto's in zijn Rapport had, die het tegendeel bevestigde.

Tegen Overheid & Semi Overheid is niet te vechten, want
je om in Nederland altijd voor jouw rechten, vechten, zij laten wel "de Crimineel, HEEL "!


Zondag 3 maart 2024
In de zitting van 26 febr. j.l. vroeg de Voorzitter aan de Gemeente vertegenwoordiger, Mijnheer K. kent U het stuk van 8 aug 2017? Neen, ik ken dat stuk niet! Over & uit andere onderwerp. De vertegenwoordiger wist ook niet zei hij, dat er een "herziening kon worden aangevraagd.
Maar Gemeente H. toverde steeds met andere Vertegenwoordigers n die vertelden nauwelijks de WAARHEID, stukken werden weggewerkt enMevr. B. van de Gemeente had zelf gezien dat een collega het stuk uit het dossier haalde. MAAR er stonden GEEN stempel van binnenkomst op bij de Gemeente en ook niet, naar welke afdeling die aangetekende moest. LIST & BEDROG voerde de boventoon! Verschillende (belangrijke) kwamen niet bij de Gemeente H. binnen.
Als de Vertegenwoordiger van mevr. V, nog actief in de Financiële wereld had gezeten, dan had hij ze als " zeer onbetrouwbaar". bij BKR in Tiel aangemeld.
ndere handhavers gingEn ermee akko=rodIn dat staat van 8 aug. 2017 staat, de Gemeente zal meewerken en de bouwtekening waren er niet en die zouden later komen (DUS NIET) en de publicatie heeft nimmer plaats gevonden. Na de koop was de Gemeente H. binnen ca. 5 maanden akkoord gegaan met de meewerking en vestiging van de oprichting op Nieuwland 6 van een Bakkerij annex Lunchroom, waar GEEN dranken en Etenswaren werden geserveerd. Stond er in de aanvraag en NIEMAND had die ONZINNIGHEID in dat formulier ingevuld en ondertekend. Het OD nhn en zelfs de Rechter vond dat vreemd, maar het zal wel een VERGISSING zijn!!!????
Als U zich vergist, dat word je erop AFGEREKEND!!!

De vertegenwoordiger van Mevr. V. is fysiek totaal afgeknapt op de gehele Justitiële behandeling te Alkmaar, te Haarlem en in Den Haag. Afdekken en niet de waarheid willen horen en DAAROVER OORDELEN!.

In de media van 27 febr. 2024
Na de Toeslag affaire Rechtstaat nog steeds niet op orde.
De parlementaire enquetecommissie fraudebeleid oordeelt in haar rapport hard over het "functioneren" van de complete "rechtsstaat", die volgens voorzitter M. van Nispen nog altijd niet op orde is. Het is een "keiharde conclusie constateert Tweede Kamervoorzitter M. Bosma.


Verschillen de Rechters in onze zaak waren/zijn "BLIND geweest voor mens & recht"!
Maar er staat nu een gang naar het Europese Hof voor ons open. Toen wij daar aanklopten, moesten wij eerst in Nederland de zaak aanspannen.!

Want in 600 pagina's rapport krijgen het Kabinet, het parlement, de uitvoerders en de " Rechtelijke Macht er in de conclusie flink van langs, met als hoofdconclusie; "In een verhard politieken maatschappelijk klimaat zijn de drie Staatsmachten BLIND geweest voor mensen recht, waardoor Levensvan mensen zijn vermorzeld"!

Zo is Mevr. V. ook fysiek door de "gehaktmolen" gegaan!

d.d. 7-3-24 j.l.
Wij hebben geprobeerd contact te krijgen met de Raad v. State, de 5 en 6 maart. Maar dat lukte twee maal niet.

De UITSPRAAK hebben wij ontvangen gedateerd op 6 maart 2024. de zitting was op 26 febr. 2024 en NU al de uitspraak.
Ons voor gevoel bij het "snel wegsturen", de zitting begonnen eigenlijk om 10.00 uur 's morgens d.d. 26/2/2024, maar wij de vertegenwoordiger en de deskundige stond nog om 10.05 uurvoor Kamer no 1 en wij stonden weer buiten de zaal om 10.23 uur d.d. 26/2/2024.
En de uitslag lijkt "Apeldoorn wel", nog geen 1 1/2 week erna al.
ONGEGROND, terwijl het Rapport van de deskundige van ca. 5 cm in de eerste ZITTING niet was meegegaan, want de rechter V. vroeg, wanneer heeft U dat ingeleverd, zojuist bij de Balie , neen, dat heb ikzelf aangebracht in de Oranjestraat op 7/6/2023 en de 10/7/2023 was de sluitingsdatum van inleveren. Oh, h=gaat U dn maar beginnen. Nu was er weer een rapport dat het OM te Haarlem niet had meegestuurd naar de Raad van State en die hebben wij na de eerste zitting ook weer nagestuurd aan Mevr. A .J. R. van de Raad v. State. Wij mochten alleen maar zaken aankaarten zei Voorzitter M. in de zitting van 26/2/2024, die NIET waren meegegaan in eerdere zittingen.
Dat waren dus bovengenoemde dikke rapporten. Die worden er Nu ook weer buiten gehouden.
Ook de weging van de twee stukken o.a. van 8 aug. 2017 en de brief/mail van 22 juni 2020, waar de Gemeente H. namens mevr. Ch. v. Cuppen weigerde voor de erde maal het WOB nu WOO verzoek te beantwoorden. Het verzoek/vraag was: " waarom mocht de bakkerij Pide P. in 203/4 terugkeren naar de Binnenstad van H., terwijl daar vele lasten waren van verkeers, geluid, Stank e.a overlasten door die Bakkerij Pide P. werden veroorzaakt.Die vraag is tot op heden niet beantwoordt en ook niet de Stemverhoudingen van de Raad op die terugkeer.
Later is op het Industrie termijn waren die bakkerij gevestigd was een inval gedaan door het OM, die inval stond in de media d.d. 7 juni 2020 . onder het kopje: Drugspand aan De Corantijn gesloten op de StadsNieuws pagina.
De uitslag is ongegrond, maar de feiten dat Dossiers niet beoordeeld zijn wordt er buiten gehouden.

ZO ERKT MEN IN NEDERLAND.

Ach, de burgers vecht in Nederland voor zijn/haar recht, maar de Crimineel, laten ze "heel"!


De Raad vam State beroep zich op het Wettelijk kader t.w. Art. 8:119, eerste lid, van de Awb luidt:
1, "De bestuursrechter kan op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:
a. hebben plaatsgevonden "voor". de uitspraak.
b. bij de indiener van het verzoekschrift "voor". de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en
c. waren zij bij de Afdeling eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden."

Dat de eerste Rechter bij de Raad v. State het dossier van de deskundige ac?er heeft gehouden, althans dat liet weten, doordat hij bij de opening van de eerste zitting, heeft U het voor de aanvang van deze zitting het som,s zojuist bij de "balie" afgegeven"!?
Neen was het antwoord, dat heb ik op 7 juni 2023 persoonlijk hier in Den Haag aangebracht.
En het tweede rapport dat nagezonden is, endoor de heer B. van het OM te Haarlem heeft op 09-03-2020 08 04 het dossier HAA 20/1149 uitgedraaid. Maar 't is niet naar de RAAD van State meegestuurd. Dus is klaagster niet bij een volledig dossier daarop beoordeeld. Maar die had Rechter V. niet nodig, er hadden al zoveel rechter naar de zaak gekeken zei rechter V., wat moet ik dan nog zei rechter V.!?
Ook zat de brief van 8 aug. 2017 van de RUD aan de Architect van JoBeCo in het Dossier/rapport van de Deskundige H. E bij punt 9.
Daarin staat dat de Gemeente H. akkoord ging en dat de vergunning al was verleend.
Totaal geen inspraak, toetsen verkeer, Horeca etc. etc. EN in het gehele Bakkerij zit geen "Vlucht uitgang"!
Schetstekeningen laten die ook niet zien.
Het Rapport van de deskundige H.E in de zaak 2022203306/1/R1 d.d. 21 juni 2023 is nimmer meegewogen. Zie de bewoordingen van rechter V., die hij in vragende stelling verzocht aan de vertegenwoordiger van Mevr. A.M.J. V. die in Hoorn woont. De vertegenwoordiger zei dat hij d.d. 7 juni 2023 een getekend afschrift achter in het rapport van de deskundig had zitten, van ontvangst door de RTaad van State.
Er zijn in verschillende zaken spelletjes gespeeld o.a. de 5 aangetekende naar het OM te H., met verzoeken of het dossier, dat door de heer B. van het OM te Haarlem op 09-03-2020 08 04 dossier HAA 20/1149 had uitgedraaid., was doorgestuurd naar de Raad van State. DAAROP wilde het OM te H. niet antwoorden en de ingebrekestelling wilde zij niet aanvaarden. Daar moesten wij te Alkmaar zijn.

De zaak van de Toeslag affaire werd pas na een Enquete wel herzien en uitgewerkt.

Als het maar groot is de zaak, dan is er wel een uitwerking.

Want het "gevecht voor RECHT, wordt door de mens beslecht, voor de een doet hij/zij het goed, terwijl de andere boet, voor het onrecht, wat een mens BESLECHT"!

Want verliezen op een eerlijke manier is acceptabel, maar niet op deze manier, doormiddel van spelletjes en andere oneerlijkheden. Twee maal gingen wij in "VERZET" en wonnen op valsheid in geschriften en Meineed!
Deze overwinning deed "PIJN" bij het OM en dat moest gevroken worden.

De Voorzitter i de Herzieningszaak had volgens ons ook weinig "dossier kennis opgedaan"!
Want hij wilde twee belangrijke stukken van de vertegenwoordiger van Mevr. V. in de Zitting zien, de brief van 8 aug. 2017 en de email naar het College van B&W van de Gemeente H., waarin voor de "DERDE maal wordt gevraagd, waarom mocht Pide P. na circa 1.5 jaar weer terugkeren van het Industrie Terrein te Zw. naar de Binnenstad van H. op het oude adres Nieuwland 18? Ook graag de stemverhouding van de partijen die voor & tegen hadden gestemd. Dit advies kreeg Mevr. V. van een inspecteur van de RUD elders in Nederland.
Maar Mijnheer V, zei de Voorzitter in de zitting, U heeft dat mailtje zelf niet verzonden!!!!
Dat klopt mijnheer de voorzitter, de Gemeente H, had het email adres ven mevr. V. en dat van mij "DICHT GEZET", dus heb ik het van mijn zakelijke mail adres verzonden. Niets over het dicht zetten van die email adressen, maar wel vroeg de Voorzitter aan de de Her K. van de Gemeente H, kent U deze twee berichten??? NEEN zei dhr K. van de Gemeente H.. Einde verhaal en de rechter wilde ons toen snel uit de zaak hebben, althans dat voelde de vertegenwoordiger van mevr. V. aan. Dat voelde hij terecht aan.
Zijn ervaring in de financiële wereld speelde hem dit toe.

Dossier kennis is er nauwelijks in dit soort zaken, bleek steeds weer naar voor te komen. U bent al 4 jaar bezig zei de voorzitter nog, hij zal wel zorgen, dta dat niet meer gebeurd, hij vroeg ook nog aan de heer K. van de Gemeente H., speelt er nog een zaak met de Heer V.?

Neen, was het antwoord van de heer K. van de Gemeente H. Deze vertegenwoordiger wist OOK niet dat er een "herziening mogelijk was.

De OUD WETHOUDER van DEN HAAG dhr Bosma wordt door het OM na VRIJSPRAAK in de TANG genomen. HET OM wilde GEEN VERLIEZER ZIJN, Zij weten wat goed is voor de HEER BOSMA.
OOK in onze zaak wilde het OM en de RAAD VAN STATE geen schuld/fouten erkennen. RECHTER V. had twee dossiers niet meegenomen, 1 dossier was niet door het OM naar de Raad van STATE opgEstuurd( wij kunnen na 5 aangetekende wel schrijven, BEWUST!! 1 Aangetekende was met bewijs van ontvangst. Het andere Dossier bewust niet in de zaak meegenomen, NEEN HIJ (lees Rechter V.) wilde de BiBoB die de Gemeente H. niet had toegepast, uit de zaak hebben. En de VALS HEID ingesch?ifte door HET OM te Al. eruit hebben. DAAR draaide het bij Rechter V. in de eerste zaak bij de Raad van State om.

WIJ voelen mee met de heer Bosma. ZO werkt het in Nederland in beide zaken, bij het OM. WILLEN ZIJ HUN GELIJK HEBBEN.

Veel zaken worden nauwelijks in Den Haag nog eens van een andere kant "BELICHT/Nagekeken", men kijkt steeds over de schouders van de andere rechter(s) heen, mee! Zoals in onze zaak ook is gebeurd!
Kijkt U ook eens naar Ongehoord Nederland, wat daar allemaal belicht wordt! De Corona heeft duidelijk laten zien, dat er VEEL opgezet was, waar "HOGE personen" ook bij betrokken waren. Iedere dag een opgezet spel op de TV. bekend maakte en de wakkere mensen werden "WAPPIES" daarin genoemd. De oversterfte wordt in Duitsland wordt anders uitgezocht! Hier in Nederland heeft het te maken met VUIE LUCHT en niet met een "vuil spelletje"! HOE komen ze op zo'n idee!?
Of hebben ze EEN "muur" bij de grens met Duitsland op getrokken?

d.d. 13 april 2024
Wat kunnen Semi-Overheid en Rechters samen spelen.
Wij hebben de handdoek in de ring gegooid en ca. EUR 38.000 armer(een deel verzekerd, gelukkig maar). De Status houder werkte zonder vergunning en andere bevoegdheden (papieren etc.) en nu is de Lunchroom ook nog een restaurant geworden, doormiddel van een "sleepwet" en gipsplaten eruit(dus brand gevaarlijker) en stank/geur overlast toegenomen, de Brandveiligheid aanzienlijk verslechterd en de NOODDEUR/vlucht deur is er nog steeds niet!
WIE controleert!? En OD die speelt ook mee!

Zo werkt het in Nederland en bij de Rechter was het voldoende dat een liegende vertegenwoordiger van de Gemeente H. zei; alles is akkoord en hij werd gesteund door de eigenaar. De deskundige van de klaagster vertelde dat de vlucht deur gebarricadeerd was en niet open kon!
Ach, de rechter geloofd liegende persoenen en "ZO VERLIES JE EEN ZAAK"! Straks als er BRAND uitbreekt, dan is het leed niet te overzien. MAAR STATUS houders hoeven niet aan de EISEN te voldoen, waar concurrenten Horeca WEL aan moeten voldoen!


En de Status houders blijft aan het verbouwen en de stank en afvoer pijp is slechts 90 cm. hoog. En de stank blijft hangen en het geluid is veelvuldig aanzienlijk en ca. 24 uur maal 7. Geluidsdempers ect. etc. hoeft niet, alle voorschriften worden aan de bekende LAARS gelapt, door Gemeente H. en het OD NHN.

U mag alles op Uw eigen manier vermenigvuldigen, Sociale media en voor "eigen gebruik"!
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL