Sterk tweede kwartaal 2021 voor PostNL, genormaliseerde EBIT stijgt

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 09/08/2021 08:14
Vooruitzichten 2021 verhoogd naar € 280 miljoen tot € 310 miljoen
Financiële resultaten
in € miljoenen 2e kw. 2020 2e kw. 2021 halfjaar 2020 halfjaar 2021
Omzet 789 838 1.490 1.800
Genormaliseerd EBIT 54 63 69 193
waarvan verondersteld als niet-terugkerend en gerelateerd aan Covid-19 29 26 29 69
Vrije kasstroom 93 54 98 213
Genormaliseerd totaalresultaat 35 57 64 169

Hoofdpunten Q2 2021 en betere vooruitzichten 2021
• Voortzetting solide resultaat bij Pakketten, 95 miljoen pakketten bezorgd (+11,4%)
• Sterk resultaat bij Mail in Nederland dankzij volumegroei van 4,2%
• Verwachting genormaliseerde EBIT in 2021 verhoogd naar € 280 miljoen tot € 310 miljoen, vrije kasstroom tussen
€ 250 miljoen en € 280 miljoen
• Interimdividend 2021 vastgesteld op € 0,10 per aandeel
Realisatie strategie
• Versnelde e-commerce groei leidt tot hogere prognose pakketvolume
• Versnelling van voortgang in het realiseren van milieudoelstellingen
• Ambitie genormaliseerde EBIT 2024 verhoogd naar € 330 miljoen tot € 370 miljoen
• € 450 miljoen aan extra investeringen voor uitvoering strategie in onder andere capaciteit, netwerk, ITinfrastructuur, duurzaamheid en pakketautomaten; cumulatieve investeringen voor 2022-24 € 950 miljoen
CEO statement
Herna Verhagen, CEO PostNL: “Het goede begin van het jaar zette ook het tweede kwartaal door. Dat was te danken
aan de inspanningen van onze mensen en sterk teamwork bij de uitdagende omstandigheden van een samenleving
die stap voor stap weer openging. De gezondheid en veiligheid van onze mensen, klanten en consumenten zijn en
blijven natuurlijk onze belangrijkste prioriteit.
We kunnen over het tweede kwartaal van 2021 een sterk resultaat melden, waarvan een deel eenmalig is. Vooral Mail
in Nederland ontwikkelde zich, deels dankzij Covid-19, sterk, al zet de onderliggende substitutietrend door. Bij
Pakketten blijft het volume groeien, ook als we het eenmalige deel buiten beschouwing laten, dat, zoals verwacht, is
afgenomen nadat de winkels weer open mochten.
Het gedrag van de consument is veranderd, vooral als gevolg van Covid-19. Er wordt meer online gekocht en ecommerce is versneld. Om die sterkere toename van de pakketvolumes op te vangen, breiden we de capaciteit verder
en eerder uit dan was voorzien. Tegelijkertijd versnellen we onze investeringen in duurzaamheid om zo nog meer en
sneller voortgang te boeken met de realisatie van onze ESG-doelstellingen. We zijn verder ook van plan om het aantal
pakketautomaten uit te breiden naar circa 1.500 in 2024. De totale investeringen voor de periode 2022–2024 zijn
ongeveer € 950 miljoen.
Voortbouwend op onze resultaten in het eerste halfjaar en de voortgang met onze succesvolle strategie verhogen we
onze financiële ambities. Onze vooruitzichten voor de genormaliseerde EBIT in 2021 zijn verhoogd naar een bedrag
tussen € 280 miljoen en € 310 miljoen. Dat vertaalt zich ook naar een verbetering van de vrije kasstroom. We verhogen
bovendien onze ambitie voor genormaliseerde EBIT in 2024 naar een bedrag tussen € 330 miljoen en € 370 miljoen,
wat € 60 miljoen tot € 80 miljoen hoger is dan onze eerdere verwachting. Er blijft onzekerheid over het effect van Covid-19.
De pandemie leidt nog altijd tot uitdagende omstandigheden en tegenslag voor heel veel mensen wereldwijd. We zijn
trots op onze mensen, die elke dag hard werken om de favoriete bezorger te zijn. Door ons te blijven richten op de
kwaliteit van onze dienstverlening en door de verhoogde investeringen in de bedrijfsactiviteiten streven we naar het
benutten van ons groeipotentieel. Daarmee creëren we langetermijnwaarde voor al onze stakeholders en leveren we een duurzame bijdrage aan de maatschappij.”

Resultaten PostNL tweede kwartaal
in € miljoenen 2e kw. 2020 2e kw. 2021 2e kw. 2020 2e kw. 2021
Pakketten 516 589 60 56
Mail in Nederland 393 389 5 23
PostNL Other 26 50 (11) (16)
Intercompany (146) (191) - -
PostNL

Toelichting: genormaliseerde cijfers exclusief incidentele posten in Q2 2020 (€ 1 miljoen)
Segmentinformatie tweede kwartaal 2021
Pakketten: volumegroei van 11,4%
PostNL heeft in het tweede kwartaal 95 miljoen pakketten bezorgd (Q2 2020: 86 miljoen), waarvan naar schatting 11
miljoen eenmalig vanwege Covid-19. Met de versoepeling van de coronamaatregelen sinds april is het eenmalige effect geleidelijk verdwenen. Het volume nam in het tweede kwartaal toe met 11,4%. Zonder de eenmalige effecten
was de volumegroei ongeveer 10%.
De omzet groeide naar € 589 miljoen (Q2 2020: € 516 miljoen), met name door de volumeontwikkeling. Hier stond voor een deel een negatief prijs/mix-effect tegenover, waar hogere prijzen meer dan teniet werden gedaan door een
nadelige verschuiving in de mix in vergelijking met vorig jaar: sterke groei bij grote klanten en een daling van losse post
en importpakketten. We zagen een sterke omzetontwikkeling bij alle onderdelen van Logistiek en bij Spring, dat profiteerde van e-commerce groei en sterke volumes in Azië.
De genormaliseerde EBIT bedroeg € 56 miljoen (Q2 2020: € 60 miljoen), waarvan ongeveer € 14 miljoen eenmalig is vanwege Covid19 (Q2 2020: circa € 25 miljoen). Zonder het eenmalige effect van Covid-19 steeg de genormaliseerde
EBIT ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 met € 6 miljoen.
De ontwikkeling van de genormaliseerde EBIT wordt verklaard door een volumegroei van € 45 miljoen, deels teniet
gedaan door een negatief prijs/mix-effect van € 12 miljoen en volumeafhankelijke kosten, die met € 26 miljoen stegen.
De autonome kosten, inclusief de indexering bij zowel het eigen personeel als bij de bezorgondernemers, stegen met € 4 miljoen. Overige kosten waren € 18 miljoen hoger, met name door de extra operationele maatregelen ten behoeve
van de volumes en extra kosten in verband met de nieuwe capaciteit. Het overige resultaat kwam € 12 miljoen hoger uit, vooral dankzij een betere bedrijfsresultaat bij Logistiek. Een deel daarvan is eenmalig, gerelateerd aan Covid-19.
Mail in Nederland: 4,2% volumegroei
Het postvolume steeg in het tweede kwartaal met 4,2%; het onderliggende substitutiepercentage bleef in dezelfde periode rond 7%. De substitutie werd meer dan goedgemaakt door de eenmalige posten vanwege Covid-19 van
ongeveer 9%, waaronder vaccinatiepost, en het herstel van de advertentiepost. Daarnaast was er dit kwartaal een positief effect van ongeveer 2% op de volumeontwikkeling doordat er één extra werkdag was.
De omzet daalde licht naar € 389 miljoen (Q2 2020: € 393 miljoen). De hogere volumes leidden tot een extra omzet van € 10 miljoen. Het prijs/mix-effect was licht positief: het effect van de hogere prijzen werd bijna volledig
tenietgedaan door een minder gunstige mix in vergelijking met vorig jaar, onder andere in verband met het herstel van de advertentiepost. Het positieve volume/prijs/mix-effect werd meer dan teniet gedaan door een overig resultaat dat € 15 miljoen lager was na de verkoop van Cendris eerder dit jaar.
De resultaatontwikkeling was sterk met een genormaliseerde EBIT van € 23 miljoen (Q2 2020: € 5 miljoen). Circa € 12 miljoen daarvan is naar schatting eenmalig vanwege Covid-19 (Q2 2020: circa € 4 miljoen). Exclusief het eenmalige
Covid-19 effect steeg de genormaliseerde EBIT met € 11 miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar.
De toename van de genormaliseerde EBIT wordt verklaard door het gecombineerde volume- en prijs/mix-effect van € 11 miljoen, deels tenietgedaan door een stijging van € 3 miljoen in de volumeafhankelijke kosten. De autonome
kosten waren € 7 miljoen hoger, hoofdzakelijk vanwege cao-verhogingen. Overige kosten daalden met € 22 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, onder andere vanwege de eenmalige integratiekosten voor Sandd in
die periode (€ 6 miljoen) en vanwege structurele kostenbesparingen, waaronder efficiëntieverbeteringen. Het overige resultaat, vooral in verband met de internationale postactiviteiten, daalde met € 5 miljoen.

PostNL Other
De omzet bij PostNL Other bedroeg dit kwartaal € 50 miljoen (Q2 2020: € 26 miljoen). De genormaliseerde EBIT daalde
naar € (16) miljoen (Q2 2020: € (11) miljoen), met name door hogere pensioenuitgaven (alleen boekhoudkundig
effect) zoals al eerder aangegeven.

Pensioenen
De pensioenkosten bedroegen het tweede kwartaal € 41 miljoen (Q2 2020: € 37 miljoen) en de totale reguliere pensioenbijdrage in contanten kwam uit op € 24 miljoen (Q2 2020: € 24 miljoen). De actuele dekkingsgraad van het
pensioenfonds bedroeg op 30 juni 2021 122,7%. De twaalfmaands gemiddelde dekkingsgraad bedroeg 112,6% en lag daarmee ruim boven het minimaal vereiste financieringsniveau van 104,0%.
In het kader van de overeenkomst met het pensioenfonds over de afwikkeling van de laatste betalingen voor overgangsregelingen heeft PostNL de eerste van vijf jaarlijkse betalingen van € 16 miljoen voldaan.

Vooruitzichten 2021
PostNL verwacht een genormaliseerde EBIT voor 2021 tussen de € 280 miljoen en € 310 miljoen, waarvan naar schatting circa € 70 miljoen verband houdt met Covid-19 (HY 2021: € 69 miljoen) en eenmalig is. De vrije kasstroom
komt naar verwachting uit tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen. In de sterke vrije kasstroom van het eerste halfjaar zijn het effect van de verkoop van Cendris (€ 44 miljoen) en positieve faseringseffecten (die in het tweede halfjaar weer terug draaien) meegenomen. Enige onzekerheid blijft, vooral in verband met de gevolgen van de aanpassing van de btw-regels en de impact van Covid-19.

Realisatie strategie op weg naar 2024
De fors hogere trend in e-commerce leidt tot grotere volumes bij Pakketten en een hoger groeitempo ingeschat op 11% - 13% vanaf 2022. Om dat hogere volume op te vangen, breiden we onze capaciteit en netwerkinfrastructuur meer en eerder dan in eerste instantie voorzien uit. We versnellen daarnaast de vorderingen richting onze milieudoelstellingen door gebruik te maken van duurzame brandstoffen en door elektrificatie van ons wagenpark.
De realisatie van de gekozen strategie en koers voor 2024 verloopt volgens plan. Voor 2022 voorzien we een lager genormaliseerde EBIT dan in 2021, waarbij we rekening houden met een eenmalig effect vanwege Covid-19 van circa € 70 miljoen. De onderliggende ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten zal zich naar verwachting blijven verbeteren.
De resultaatontwikkeling wordt gedreven door volumegroei bij Pakketten en een volumedaling van Mail in Nederland
van naar verwachting rond 8% in 2022, beide tegen een vergelijksbasis op een hoger niveau in 2021 dan eerder was
ingeschat. In dat resultaat zitten ook de aanloopkosten voor de capaciteitsuitbreiding bij Pakketten, de verdere impact
van de versnelling van de digitalisering en de aangekondigde versnelde investeringen in de realisatie van de ESGdoelstellingen.
Rekening houdend met het hogere groeitempo bij Pakketten en een hogere vergelijkingsbasis voor zowel Pakketten als Mail in Nederland in 2021 is de ambitie voor 2024 een genormaliseerde EBIT tussen de € 330 miljoen en € 370 miljoen, € 60 miljoen - € 80 miljoen meer dan eerder werd verwacht. Per saldo investeren we € 450 miljoen extra in de
periode 2022-2024, waarbij we zorgen voor voldoende flexibiliteit in de planning, zodat het niveau van investeringen
in capaciteit kunnen aanpassen met de verwachtte volumegroei. Daarmee komen de cumulatieve investeringen (inclusief capex en leaseverplichtingen) uit op ongeveer € 950 miljoen voor deze periode, met behoud van onze sterke
financiële uitgangspositie. De extra investeringen hebben naar verwachting geen materieel effect op de leverage
ratio. Het Digital Next-programma verloopt volgens schema; de verwachting is dat dit vanaf 2023 gaat bijdragen aan
het rendement op geïnvesteerd vermogen. De precieze consequenties van de pandemie in de toekomst blijven onzeker.

zie meer op
https://www.postnl.nl/Images/postnl-persbericht-q2-2021-NL_tcm10-208892.pdf?version=2

tijd 10.11
PostNL EUR 4,401 -16,5ct vol. 4,1 milj.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL